Thank YOUI always wanted to teach because basically I like sharing what I know… But I never thought that teaching would be sharing what I know, and so much more. You don’t get to just share knowledge, but you share experiences.

I chose to teach because there’s a certain gene inside me that loves teaching, and just like true love, there can never be one good reason. You just love.

Signing off off my first semester. I, thank YOU.

Ang mga manunulat ng blog na ito ay magkakaibigan na lumaki ng may sari-sariling pananaw na nagdesisyong ibahagi ang kanilang mga karanasan sa kung paano nila binibigyang kulay ang magulong iko't ng buhay.