I'm Sorry, I Miss You.

Regression, according to psychoanalyst Sigmund Freud, is a defense mechanism leading to the temporary or long-term reversion of the ego to an earlier stage of development rather than handling unacceptable impulses in a more adult way.


The only defense I know now.

P.S. I'm so sorry, Mom, I only miss you now.

0 comments:

Ang mga manunulat ng blog na ito ay magkakaibigan na lumaki ng may sari-sariling pananaw na nagdesisyong ibahagi ang kanilang mga karanasan sa kung paano nila binibigyang kulay ang magulong iko't ng buhay.