five-ten-tenEarly this month, I was able to share my time with strangers. But from the time we realized we were standing on the same ground with the same intention, it has been easy and light. We lost ourselves. And we were no longer strangers. Thank you for this place.

0 comments:

Ang mga manunulat ng blog na ito ay magkakaibigan na lumaki ng may sari-sariling pananaw na nagdesisyong ibahagi ang kanilang mga karanasan sa kung paano nila binibigyang kulay ang magulong iko't ng buhay.